مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : سيمان اردستان نماد : اردستان ARDS1 Symbol: Ardestan Cement Name:
سرمایه ثبت شده : 1,135,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 1,135,000 Registered Capital:
ISIC : 539444   539444 ISIC :
ISIN : IRO1ARDS0001 شناسه ملی : 10260415423 10260415423 National Code : IRO1ARDS0001 ISIN :
وضعیت : پذيرفته شده در بورس تهران پایان سال مالی : 12/29 12/29 Year-End : Accepted at Tehran Stock Exchange Status :
ماهيت : توليدي Produce Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   کيلومتر 65 جاده اصفهان اردستان 65 Km of Ardestan-Isfahan Road Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   031-54910201 031-54910201 Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   031-54910211 031-54910211 Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   اصفهان - خيابان آزادي _چهارراه رسالت شمالي NO 23 - Resalat Crossroads - Azadi Street - Isfahan Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   031-36699635 031-36699635 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : 031-36699637 031-36699637 Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : اصقفهان خيايان آزادي چهااراه رسال تشمالي پلاک 23 طبقه همکف NO 23 - Resalat Crossroads - Azadi Street - Isfahan Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 031-36699636 031-36699636 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : 031-36699637 031-36699637 Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   Managing Director:
مدیر مالی : پدرام دیانی Pedram Dayyani Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : بهمند بازرس علي البدل :   هوشيار بهمند Alternate Inspector : Behmand Auditor & Legal Inspector :
Website Address : Email Address :
Fax : Telephone :