مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : آتيه داده پرداز نماد : اپرداز Epardaz Symbol: ATIEH Name:
سرمایه ثبت شده : 2,250,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 2,250,000 Registered Capital:
ISIC : 731002   731002 ISIC :
ISIN : IRO3APDZ0001 شناسه ملی : 10102320058 10102320058 National Code : IRO3APDZ0001 ISIN :
وضعیت : پذيرفته شده در فرابورس ايران پایان سال مالی : 12/30 12/30 Year-End : OTC accepted in Iran Status :
ماهيت : خدماتي Service Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   ميدان ونک - خ ملاصدرا - خ شيراز شمالي - خ حکيم اعظم - پ 19 VANAK SQUARE - AVENUE MOLASADRA- AVENUE SHIRAZ SHOMALI - AVENUE HAKIM AZAM NUMBER19 Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   021-89678 021-89678 Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   021-89672 021-89672 Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   ميدان ونک - خ ملاصدرا - خ شيراز شمالي - خ حکيم اعظم - پ 19 VANAK SQUARE - AVENUE MOLASADRA- AVENUE SHIRAZ SHOMALI - AVENUE HAKIM AZAM NUMBER19 Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   021-89671426 021-89671426 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : 021-89672 021-89672 Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : ميدان ونک - خ ملاصدرا - خ شيراز شمالي - خ حکيم اعظم - پ 19 VANAK SQUARE - AVENUE MOLASADRA- AVENUE SHIRAZ SHOMALI - AVENUE HAKIM AZAM NUMBER19 Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 021-89678 021-89678 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : 021-89672 021-89672 Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   فرامرز صابري حسين آباد faramarz saberi hosienabad Managing Director:
مدیر مالی : محمدرضا نادی mohamad reza nadi Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : فرامرز صابري حسين آباد - سرمايه گذاري تحليل گران وکارافرينان تکسان - بين المللي توسعه يکتا مبين آکام - آسان سرمايه گستر ايرانيان - رهپويان پردازش گستر صحرا - faramarz saberi hosienabad - taksan co - akam co - asan sarmaie co - rah poyan co - Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : کاربرد تحقيق بازرس علي البدل :   کاربرد تحقيق karbord tahghigh Alternate Inspector : Karbord Tahghigh Auditor & Legal Inspector :
Website Address : http://adpdigital.com info@adpdigital.com Email Address :
Fax : 021-89672 021-89678 Telephone :