مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه ارمغان الماس نماد : ارمغان الماس سهام Fund Armaghan Almas Symbol: 602 Name:
سرمایه ثبت شده : 2,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 2,000 Registered Capital:
ISIC : 4630187   4630187 ISIC :
ISIN : شناسه ملی : 14006264700 14006264700 National Code : ISIN :
وضعیت : ثبت شده پذیرفته نشده پایان سال مالی : 12/30 12/30 Year-End : Registered with the exchange (publisher of non- stock and non- OTC ) Status :
ماهيت : سرمايه گذاري Investment Company Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   خيابان ملاصدرا پلاک 127 واحد 12 mollasadra, No.127 Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   02188055296 02188055296 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : خيابان ملاصدرا پلاک 127 واحد 12 mollasadra, No.127 Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 02188044836 02188044836 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   جواد عبادي javadebadi Managing Director:
مدیر مالی : سيما يزداني sima yazdani Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : شاخص انديشان بازرس علي البدل :   Alternate Inspector : Shakhes Andishan Auditor & Legal Inspector :
Website Address : Email Address :
Fax : Telephone :