مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : بيمه اتکايي ايرانيان نماد : اتکاي Etkai Symbol: iranian reinsurance company Name:
سرمایه ثبت شده : 5,200,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 5,200,000 Registered Capital:
ISIC : 660308   660308 ISIC :
ISIN : IRO3ETKZ0001 شناسه ملی : 10320202522 10320202522 National Code : IRO3ETKZ0001 ISIN :
وضعیت : پذيرفته شده در فرابورس ايران پایان سال مالی : 09/30 09/30 Year-End : OTC accepted in Iran Status :
ماهيت : Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   - - Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   تهران - خيابان ملاصدرا - خيابان شيرازي شمالي - خيابان زاينده رود - پلاک 5 No 5. zayandeh roud st. North Shirazi st. Molla sadra Ave .Tehran. Iran Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   021-88628611 021-88628611 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : 021-88628617 021-88628617 Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خيابان ملاصدرا - خيابان شيرازي شمالي - خيابان زاينده رود - پلاک 5 No 5. zayandeh roud st. North Shirazi st. Molla sadra Ave .Tehran. Iran Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 021-88628611 021-88628611 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : 021-88628617 021-88628617 Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   سيدمحمد آسودهءخلجاني Seyyed Mohammad Asoudeh Managing Director:
مدیر مالی : فرنگیس جهاندار Farangis Jahandar Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : سيدمحمد آسودهءخلجاني - محمد ميهن يار - حجت پوستين چي - رسول سعدي - روح اله رهنمافلاورجاني - Seyyed Mohammad Asoudeh - Mohammad Mihanyar - Hojjat Poustinchi - rasoul saadi - Roohollah rahnama falaverjani - Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : ايران مشهود بازرس علي البدل :   ايران مشهود Iran mashhoud Alternate Inspector : Iran mashhood Auditor & Legal Inspector :
Website Address : http://www.iranianre.com info@iranianre.com Email Address :
Fax : 021-88628617 021-88628611 Telephone :