مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : بيمه اتکايي امين نماد : اتکام Etkam Symbol: Amin Reinsurance Company Name:
سرمایه ثبت شده : 3,300,000 سرمایه ثبت نشده : 600,000 600,000 Unregistered Capital: 3,300,000 Registered Capital:
ISIC : 660306   660306 ISIC :
ISIN : IRO3TKMZ0001 شناسه ملی : 10861533126 10861533126 National Code : IRO3TKMZ0001 ISIN :
وضعیت : پذيرفته شده در فرابورس ايران پایان سال مالی : 06/31 06/31 Year-End : OTC accepted in Iran Status :
ماهيت : Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   دفترارتباطي تهران- بلوار آفريقا- خيابان قباديان شرقي- شماره يک No.1 East Ghobadian St. Africa Blvd. Tehran Iran Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   تهران- بلوار آفريقا- خيابان قباديان شرقي- شماره يک No.1 East Ghobadian St. Africa Blvd. Tehran Iran Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   88877622 88877622 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : 88788964 88788964 Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : جزيره کيش- خيابان سنائي - بلوار انديشه - قطعه N.B.016 N.B.016- Andisheh Blvd. Sanaei Ave. Kish Island; Iran Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 0764-4420785 0764-4420785 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : 0764-4420958 0764-4420958 Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   سيد مصطفي کيايي Seyed Mostafa Kiaie Managing Director:
مدیر مالی : رضوان بابو rezvan baboo Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : شرکت بيمه آسيا - شرکت سهامي بيمه ايران - شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران - شرکت بيمه دانا - شرکت توسعه کسب وکارسبا(سهامي خاص ) - Asia Insurance - iran insurance - Iran Foreign Investment Company - dana insurance - tosee kasb o kar saba - Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : سازمان حسابرسي بازرس علي البدل :   سازمان حسابرسي Auditing Organization Alternate Inspector : Auditing Organization Auditor & Legal Inspector :
Website Address : http://www.aminre.ir aminre@aminre.net Email Address :
Fax : (021) 88788964 (021) 88877610 - 17 Telephone :