مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : واحد اتوبوسراني تهران و حومه نماد : اتوبوسراني تهران Autobusrani Tehran Symbol: Name:
سرمایه ثبت شده : 8,030,419,403,495 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 8,030,419,403,495 Registered Capital:
ISIC : 751056   751056 ISIC :
ISIN : شناسه ملی : 10862128033 10862128033 National Code : ISIN :
وضعیت : ثبت نشده نزد سازمان پایان سال مالی : 12/30 12/30 Year-End : Other Status :
ماهيت : خدماتي Service Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   Managing Director:
مدیر مالی : Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : بازرس علي البدل :   Alternate Inspector : Auditor & Legal Inspector :
Website Address : Email Address :
Fax : Telephone :