مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : اتحاد آرمان اقتصاد نماد : اتحاد ثابت Fix Etehad Symbol: Name:
سرمایه ثبت شده : 0 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 0 Registered Capital:
ISIC : 46430701   46430701 ISIC :
ISIN : شناسه ملی : 14009488886 14009488886 National Code : ISIN :
وضعیت : ثبت شده پذیرفته نشده پایان سال مالی : --/-- --/-- Year-End : Registered with the exchange (publisher of non- stock and non- OTC ) Status :
ماهيت : سرمايه گذاري Investment Company Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   Managing Director:
مدیر مالی : Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : بازرس علي البدل :   Alternate Inspector : Auditor & Legal Inspector :
Website Address : Email Address :
Fax : Telephone :