نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان توضیحات شرکت در خصوص اطلاعیه به شماره پیگیری ۴۹۸۴۳۱ مورخ ۹۷/۰۹/۱۸ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۶:۵۴:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۶:۵۴:۱۶
فالوم آلومتک توضیحات شرکت در خصوص صورت های مالی ۶ ماهه ۹۷ (حسابرسی شده) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۶:۵۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۶:۵۴:۰۰
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۶:۲۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۶:۲۶:۳۷
شکلر نيروکلر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۵:۱۱:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۵:۱۱:۴۶
سپرده سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۹:۲۴
پوليکا نوين توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۲:۳۲
کاما باما آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳:۴۶:۴۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳:۴۶:۴۲
وپاسار بانک پاسارگاد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۹:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۹:۱۶
صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۳:۵۴
آرمان بيمه آرمان افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات تکمیلی در خصوص صورت های مالی ۶ ماهه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۰:۱۲
بهپاک صنعتي بهپاک معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۳۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۳۸:۳۰
وصفها سرمايه گذاري استان اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۲۳:۳۰
وصفها سرمايه گذاري استان اصفهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۱۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۱۶:۱۲
پخش پخش البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۰۴:۴۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۱:۰۴:۴۴
بساما بيمه سامان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۰:۴۳:۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۰:۴۳:۲۳
وپاسار بانک پاسارگاد گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۰۹:۱۲:۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۰۹:۱۲:۱۷
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۱:۴۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۱:۴۳:۱۴
شبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۱:۲۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۱:۲۵:۰۴
تنوين تامين سرمايه نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۱:۱۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۲۱:۱۸:۵۷
وپاسار بانک پاسارگاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۹:۴۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۹:۴۴:۵۹
صفحه 1 از 8227 :یافته ها 164528

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720