icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سبحان دارو  
سرمایه ثبت شده:
75,000
نماد:
دسبحان( سبحان )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
242351
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1390/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۸,۳۲۸ ۳۱,۶۹۰ (۴۲) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۲۷,۳۷۹ ۲۰,۲۰۵ ۳۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۲ ۲ ۰ سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۷۰,۵۵۲ ۷۵,۸۲۷ (۷)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۸۷,۹۹۴ ۷۶,۸۹۱ ۱۴ بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱۳۰,۶۱۹ ۱۲۶,۷۷۸ ۳ پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۲,۱۱۲ ۱۳,۹۸۱ (۸۵) ذخیره مالیات بر درآمد ۴۶,۲۴۳ ۴۳,۰۵۱ ۷
موجودی مواد و کالا ۱۱۰,۵۲۱ ۷۹,۳۷۵ ۳۹ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۲۹,۳۹۲ ۴۷,۷۸۸ (۳۸)
پیش پرداختها ۲۶,۹۵۶ ۱۴,۹۶۵ ۸۰ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳۰۴ ۰ --
جمع داراییهای جاری ۳۷۶,۵۳۲ ۳۴۳,۶۸۲ ۱۰ جمع بدهیهای جاری ۱۷۳,۸۷۰ ۱۸۶,۸۷۱ (۷)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱۸ ۱۷ ۶ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۹۵,۸۷۰ ۸۸,۱۸۱ ۹ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۲۲۸ ۲۱۸ ۵ ذخیره مزایای پایان خدمت ۲۴,۴۶۸ ۲۳,۲۴۴ ۵
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۰ ۰ -- جمع بدهیهای غیر جاری ۲۴,۴۶۸ ۲۳,۲۴۴ ۵
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱۹۸,۳۳۸ ۲۱۰,۱۱۵ (۶)
سایر داراییها ۲,۴۴۴ ۱,۲۲۸ ۹۹ حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۵
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۷,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۲۵
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۹۴,۲۵۴ ۱۵۷,۲۱۱ ۲۴
جمع داراییهای غیر جاری ۹۸,۵۶۰ ۸۹,۶۴۴ ۱۰ جمع حقوق صاحبان سهام ۲۷۶,۷۵۴ ۲۲۳,۲۱۱ ۲۴
جمع داراییها ۴۷۵,۰۹۲ ۴۳۳,۳۲۶ ۱۰ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۴۷۵,۰۹۲ ۴۳۳,۳۲۶ ۱۰
سایر اطلاعات:
1-شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 89 را با سرمايه 000ر60 ميليون ريال در تاريخ هاي 06/10/89 و 25/12/89 مبلغ 167ر2 ريال اعلام نموده بود که بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 167ر2 ريال تحقق يافت.

2-شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 90 را با سرمايه 000ر60 ميليون ريال در تاريخ 25/12/89 مبلغ 429ر2 ريال و با سرمايه 000ر75 ميليون ريال در تاريخ هاي 19/06/90 ، 29/11/90مبلغ 943ر1 ريال، در تاريخ 17/12/90 مبلغ 080ر2 ريال و طبق اطلاعات پيوست مبلغ 083ر2 ريال به ازاي هر سهم اعلام نموده است.