icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
فرآورده هاي نسوز پارس  
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
کفپارس
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269202
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1391/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1391/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۱/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۰/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۱/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۰/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۵,۹۰۲ ۱۱,۷۳۵ ۳۶ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۳۷,۴۱۵ ۳۹,۶۵۸ (۶)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۰ ۰ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۴۱,۵۶۰ ۲۲,۳۱۹ ۸۶
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱۰۳,۸۸۳ ۱۴۳,۶۰۶ (۲۸) پیش دریافتها ۵۶,۰۳۵ ۵۲,۳۱۹ ۷
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۲۹,۷۹۳ ۲۵,۵۶۰ ۱۷ ذخیره مالیات بر درآمد ۰ ۰ --
موجودی مواد و کالا ۱۲۰,۶۷۲ ۱۱۹,۷۹۷ ۱ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۲۷۲,۱۶۲ ۲۵۵,۳۶۸ ۷
پیش پرداختها ۵۷,۶۸۳ ۱۳,۹۲۹ ۳۱۴ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۷۸۷ ۷۸۸ ۰
جمع داراییهای جاری ۳۲۷,۹۳۳ ۳۱۴,۶۲۷ ۴ جمع بدهیهای جاری ۴۰۷,۹۵۹ ۳۷۰,۴۵۲ ۱۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۸,۶۷۳ ۹,۷۲۴ (۱۱) حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۵۲,۷۷۳ ۵۸,۶۷۱ (۱۰) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۱۹,۳۷۷ ۳۷,۵۵۹ (۴۸)
داراییهای نامشهود ۶۷۶ ۳۹۱ ۷۳ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۴,۲۸۸ ۱۱,۷۶۵ ۲۱
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۰ ۰ -- جمع بدهیهای غیر جاری ۳۳,۶۶۵ ۴۹,۳۲۴ (۳۲)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۴۴۱,۶۲۴ ۴۱۹,۷۷۶ ۵
سایر داراییها ۱,۰۰۰ ۱,۰۲۱ (۲) حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳,۲۶۶ ۳,۲۶۶ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱۵۳,۸۳۵) (۱۳۸,۶۰۸) ۱۱
جمع داراییهای غیر جاری ۶۳,۱۲۲ ۶۹,۸۰۷ (۱۰) جمع حقوق صاحبان سهام (۵۰,۵۶۹) (۳۵,۳۴۲) ۴۳
جمع داراییها ۳۹۱,۰۵۵ ۳۸۴,۴۳۴ ۲ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۳۹۱,۰۵۵ ۳۸۴,۴۳۴ ۲