icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
خدمات مديريت و بازرگاني غدير
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
وغدير21
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره خدمات مديريت و بازرگاني غدير

1. ترازنامه شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي1 تا 22 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين‌مؤسسه قرارگرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

2. به‌استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌و‌جو، عمدتا از مسئولين امور‌مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت6 صورتهاي‌مالي)، شامل مبلغ 29,522 ميليون‌ريال اقلام راکد و انتقالي از سالهاي قبل است که اقدامات انجام‌شده جهت وصول آنها به‌نتيجه نرسيده‌‌است. انجام تعديلات درخصوص سرفصلهاي يادشده ضروري‌است، ليکن به‌دليل عدم دستيابي‌به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين مبلغ دقيق آن، در حال حاضر، ممکن نگرديده‌است.
4. تاتاريخ تهيه اين گزارش، صورت تطبيق مانده حساب با برخي از شرکتهاي همگروه و وابسته وهمچنين مستنداتي بابت بازده اقتصادي و قابليت بازيافت سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت، تهيه و ارائه نشده‌است. در اين شرايط تعيين آثارتعديلات احتمالي ناشي از دريافت اطلاعات يادشده بر صورتهاي‌مالي، امکانپذير نگرديده‌است.

5. براساس بررسي اجمالي انجام‌شده، به‌استثناي آثار مورد‌مندرج در بند 3 و به‌استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت ‌مندرج در بند 4‌ ضرورت مي‌يافت، اين‌مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده‌است.

6. با‌توجه به موارد‌مندرج در يادداشت 6-6 صورتهاي‌مالي، ادعاي شرکت برعليه بانک مسکن بابت برداشت مبلغ 41،863 ميليون‌ريال از حسابهاي شرکت در ارتباط با مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات در سنوات قبل، در مراجع قضايي درحال رسيدگي است. تعيين آثار مالي احتمالي موضوع فوق، منوط‌به صدور رأي توسط مقامات قضايي خواهد‌بود‌.
7. طبق يادداشت 1-8 صورتهاي‌مالي‌، سرمايه‌گذاريهاي بلند‌مدت شامل سه قطعه زمين به‌مبلغ 476 ميليون‌ريال است که در سنوات قبل و بدون فک رهن، توسط شرکت سرمايه‌گذاري غدير، به شرکت موردگزارش منتقل شده و در حال حاضر داراييهاي مذکور نيز در تصرف سپاه پاسداران شهرستان اروميه قرار گرفته و اقدامات انجام‌شده جهت رفع محدوديتهاي فوق تا‌کنون به‌نتيجه نرسيده‌است‌.
8. باتوجه به يادداشت 12 صورتهاي‌مالي، بابت ماليات عملکرد سال‌مالي منتهي‌به30/9/1393، به‌موجب برگ تشخيص مالياتي، مبلغ 9،711 ميليون‌ريال از شرکت مطالبه شده که ذخيره‌اي از‌ اين بابت در حسابها منظور نشده و اعتراض شرکت در هيئت حل اختلاف مالياتي، در حال بررسي است. مضافا جهت مبلغ 4،024 ميليون‌ريال جرايم مالياتي مطالبه‌شده بابت ماليات عملکرد سال‌مالي منتهي‌به 30/9/1389، درخواست بخشودگي شده‌است. همچنين ماليات عملکرد سال‌مالي منتهي‌به 30/9/1394 و دوره موردگزارش، براساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها اعمال شده‏است. باتوجه به مطالب يادشده، تعيين بدهي مالياتي شرکت، منوط‌‌به رسيدگي واعلام‌نظر قطعي سازمان امورمالياتي است.
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي‌مالي آمده، شرکت در سال قبل و دوره موردرسيدگي به‌دليل ايجاد رکود در بخش بازرگاني، هيچگونه فعاليت اقتصادي انجام نداده و با کليه پرسنل خود تسويه نموده و براساس تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 5/12/1394، اعلام توقف فعاليت به سازمانهاي دولتي در دستور کار قرار گرفته‌است. در همين راستا شرکت سرمايه‌گذاري غدير (سهامدار اصلي) در نظر دارد تا با برنامه‌ريزي و بررسي شرايط بازار، بخشهايي از فعاليت شرکت را در سال‌مالي آتي فعال نمايد. در اين شرايط، تداوم فعاليت شرکت منوط‌به اجرايي‌شدن اقدامات پيش‌بيني‌شده خواهد‌بود. شايان ذکراست، نتيجه‌گيري اين‌مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 9 فوق، مشروط نشده‌است‌.

10. صورتهاي‌مالي سال‌مالي منتهي‌به 30 آذرماه 1394 شرکت، توسط مؤسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 28 بهمن‌ماه 1394 آن‌مؤسسه، نسبت‌به صورتهاي‌مالي مزبور، نظر ”مشروط“ اظهار شده‌است. ضمنا اطلاعات‌مالي مربوط‌به دوره‌مالي شش‌ماهه منتهي‌به 31/3/1394، به‌طور جداگانه موردبررسي اجمالي قرار نگرفته‌است.

11. درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 5/12/ 1394، هيچگونه اقدام مؤثري صورت نگرفته‌است.

15شهریور1395
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه داريا روش Hasan Tehrani [Sign]8816411395/10/13 13:48:17
شريک موسسه داريا روش Seyed Ali Shirazi [Sign]80110371395/10/13 14:17:19
مدير موسسه دارياروش Shahriyar Deilam Salehi [Sign]8003111395/10/13 14:23:26