مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29شرکت سايپا ديزل - نماد: خکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/06/14 درمحل شرکت کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اکبر مددي مهر66000 %
مهرداد صالحي180000 %
کريم بابازاده شايان500510 %
سيدعباس هاشمي2010780.01 %
امير اصغري5028690.02 %
محمد شباني خامنه7008100.03 %
ابوالفضل آقامهدي9000000.03 %
مصطفي شفائي26701830.1 %
شرکت سرمايه گذاري سپه145816900.55 %
شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص)35754593913.57 %
شرکت توسعه گستر برنا (سهامي خاص)36374450013.8 %
شرکت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص)36890055514 %
شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان (سهامي خاص)37374450014.18 %
جمع148356677556.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول شيرزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هما رستمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي صباحي کورائم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سلمان ميرزاخاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد.