icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وايران( ذوايران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659151
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۹۸,۷۵۸ ۳۹,۰۸۳ ۴۰۹ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۱,۰۰۱,۶۶۵ ۶۶۱,۱۶۳ ۵۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۳۳,۳۵۹ ۳۳,۱۶۲ ۱ سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۷۹,۶۹۷ ۷۰,۸۷۱ ۱۲
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۷۷۴,۳۴۲ ۱,۶۸۹,۰۹۷ ۵ پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۵۴۴,۹۵۶ ۴۹۵,۳۰۵ ۱۰ ذخیره مالیات بر درآمد ۱۰,۶۶۴ ۱۰,۶۶۴ ۰
موجودی مواد و کالا ۷۷۳,۲۲۲ ۸۶۳,۴۶۰ (۱۰) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۹۸۶,۷۸۲ ۹۸۹,۶۳۴ ۰
پیش پرداختها ۱,۱۷۵ ۱,۲۶۱ (۷) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۱۳۰,۷۵۴ ۷۰,۵۰۸ ۸۵
جمع داراییهای جاری ۳,۳۲۵,۸۱۲ ۳,۱۲۱,۳۶۸ ۷ جمع بدهیهای جاری ۲,۲۰۹,۵۶۲ ۱,۸۰۲,۸۴۰ ۲۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱۱۷,۲۶۳ ۱۱۲,۲۸۱ ۴ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۳۷۶,۵۳۷ ۳۷۷,۹۸۶ ۰ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۶۱۰,۸۰۵ ۵۸۲,۲۶۹ ۵
داراییهای نامشهود ۳,۹۳۶ ۳,۹۴۲ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۳,۶۲۷ ۱۴,۰۹۶ (۳)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۱۲۱,۳۶۵ ۹۳,۶۸۰ ۳۰ جمع بدهیهای غیر جاری ۶۲۴,۴۳۲ ۵۹۶,۳۶۵ ۵
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۲,۸۳۳,۹۹۴ ۲,۳۹۹,۲۰۵ ۱۸
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۰,۹۱۹ ۲۱۰,۰۵۲ (۹۵)
جمع داراییهای غیر جاری ۶۱۹,۱۰۱ ۵۸۷,۸۸۹ ۵ جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۱۱۰,۹۱۹ ۱,۳۱۰,۰۵۲ (۱۵)
جمع داراییها ۳,۹۴۴,۹۱۳ ۳,۷۰۹,۲۵۷ ۶ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۳,۹۴۴,۹۱۳ ۳,۷۰۹,۲۵۷ ۶