مشخصات
شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند پيرو تصميمات متخذه و موارد مطروحه در جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت پلي اکريل ايران در مورخ 10 ارديبهشت 1397، هيأت مديره در تاريخ 20 مرداد 1397 مقرر نمود در جهت تحقق شرايط لازم در راستاي خروج شرکت از ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و با توجه به معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي، مراحل انجام ارزيابي طبقات ماشين آلات و سرمايه گذاري هاي بلند مدت را با رعايت دستورالعمل ها وآئين نامه هاي مرتبط در دستور کار شرکت قرار دهد .البته لازم بذکر است که تحقق خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ، شرط لازم براي اخذ مجوز از سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مي باشد و با توجه به اينکه تا لحظه تحرير اين نامه درخواست انجام ارزيابي طبقات مورد اشاره به کانون کارشناسان رسمي دادگستري اصفهان ارسال نگرديده ، بديهي است اظهار نظر نهايي پيرامون آن پس از اخذ گزارش از کانون کارشناسان رسمي دادگستري ومجوز از سازمان محترم بورس و اوراق بهادار امکان پذير مي باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد