icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
بهمن ليزينگ
سرمایه ثبت شده:
800,000
نماد:
ولبهمن
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659155
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۸۱,۳۹۲ ۹۷,۱۵۰ (۱۶) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۴۰,۷۶۳ ۱۶,۸۶۹ ۱۴۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۰ ۰ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۷۸,۹۰۹ ۹۱,۹۱۰ (۱۴)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۶۸۵ ۱,۴۵۲ (۵۳) بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۸۲۷,۴۲۱ ۵۵۵,۹۷۶ ۴۹
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۸۰۷,۴۰۳ ۷۲۲,۱۵۹ ۱۲ پیش دریافتها ۹,۱۰۴ ۴,۴۷۳ ۱۰۴
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۱,۹۳۵ ۲,۴۴۴ (۲۱) ذخیره مالیات بر درآمد ۱۳۳,۸۷۹ ۱۲۰,۰۶۹ ۱۲
موجودی مواد و کالا ۱۶۰,۹۹۳ ۳۰۴,۲۰۵ (۴۷) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۱۱۸,۰۵۱ --
پیش پرداختها ۱۰۴,۴۴۳ ۳,۴۱۰ ۲,۹۶۳ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۲۶,۹۳۴ ۱۰,۳۴۴ ۱۶۰
جمع داراییهای جاری ۱,۱۵۶,۸۵۱ ۱,۱۳۰,۸۲۰ ۲ جمع بدهیهای جاری ۱,۱۱۷,۰۱۰ ۹۱۷,۶۹۲ ۲۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۵۱۰ ۶۱۰ (۱۶) حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۱۸۶,۱۴۹ ۱۷۹,۵۶۷ ۴
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۴۵,۹۹۰ ۴۷,۳۱۹ (۳) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۲۹,۱۳۴ ۲۸,۸۵۰ ۱ ذخیره مزایای پایان خدمت ۳,۶۸۲ ۲,۸۵۲ ۲۹
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۱,۳۰۴,۷۷۲ ۱,۰۰۶,۵۵۹ ۳۰ جمع بدهیهای غیر جاری ۱۸۹,۸۳۱ ۱۸۲,۴۱۹ ۴
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱,۳۰۶,۸۴۱ ۱,۱۰۰,۱۱۱ ۱۹
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۳
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۱۷۸,۰۳۹ --
اندوخته قانونی ۷۴,۷۲۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۵
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳۵۵,۶۹۶ ۲۷۶,۰۰۸ ۲۹
جمع داراییهای غیر جاری ۱,۳۸۰,۴۰۶ ۱,۰۸۳,۳۳۸ ۲۷ جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۲۳۰,۴۱۶ ۱,۱۱۴,۰۴۷ ۱۰
جمع داراییها ۲,۵۳۷,۲۵۷ ۲,۲۱۴,۱۵۸ ۱۵ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲,۵۳۷,۲۵۷ ۲,۲۱۴,۱۵۸ ۱۵