icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بانک صادرات ايران
سرمایه ثبت شده:
57,800,000
نماد:
وبصادر
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
651908
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 459154 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۹۲,۸۶۹,۰۳۲ ۷۱,۰۹۲,۸۱۹ ۳۱ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۳۱۷,۳۴۳,۰۱۶ ۲۹۴,۲۲۴,۹۳۲ ۸
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۱۶۵,۱۲۳,۱۳۱ ۱۷۳,۳۶۹,۶۴۲ (۵) بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۶۱,۰۶۳,۲۹۴ ۵۲,۰۶۹,۲۱۵ ۱۷
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۷۵,۳۱۲,۹۵۸ ۶۶,۴۳۱,۷۱۳ ۱۳ سپرده‌های دیداری و مشابه ۲۰۸,۰۴۱,۴۸۳ ۱۹۲,۱۳۹,۵۷۴ ۸
مطالبات از دولت ۲۴۶,۶۱۹,۴۵۲ ۲۳۶,۶۵۲,۵۴۸ ۴ سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۸۲,۴۱۸,۱۱۸ ۸۵,۱۷۶,۸۵۴ (۳)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۵,۳۰۷,۶۳۱ ۵,۰۱۳,۱۴۳ ۶ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۱,۰۱۷,۵۹۵,۶۶۱ ۹۹۰,۴۰۸,۰۴۴ ۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۹۳۶,۵۰۶,۱۰۲ ۹۳۱,۸۷۲,۱۷۰ ۰ سایر سپرده‌ها ۷۹,۹۸۳,۱۸۱ ۷۵,۴۲۱,۲۹۴ ۶
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۹۴,۳۹۸,۶۴۱ ۹۶,۷۲۷,۷۷۲ (۲) مالیات پرداختنی ۲۲,۸۴۸ ۲۲,۸۴۸ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۹۶,۵۶۶,۳۲۴ ۸۵,۳۸۰,۶۶۴ ۱۳ سود سهام پرداختنی ۹۹,۶۷۳ ۹۹,۶۷۳ ۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۱۴,۴۷۷,۳۷۸ ۱۲,۳۵۷,۷۴۴ ۱۷
دارایی‌های نامشهود ۳,۰۰۷,۹۴۸ ۲,۹۸۳,۲۴۸ ۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۶,۳۰۵,۴۶۹ ۱۶,۳۰۵,۴۶۹ ۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۶۵,۲۶۰,۱۰۴ ۶۴,۳۰۹,۳۰۲ ۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- سایر بدهی‌ها ۴۸,۴۰۰,۷۶۳ ۵۳,۲۸۶,۲۵۴ (۹)
سایر دارایی‌ها ۷۵,۵۲۶,۳۳۳ ۵۶,۵۲۱,۵۲۶ ۳۴ جمع بدهی‌ها ۱,۸۴۵,۷۵۰,۸۸۴ ۱,۷۷۱,۵۱۱,۹۰۱ ۴
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۶,۱۳۰,۳۹۳ ۶,۱۳۰,۳۹۳ ۰
سایر اندوخته‌ها ۲۰۳,۵۱۹ ۲۰۳,۵۱۹ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۳۱,۵۲۸,۵۹۹ ۳۰,۱۳۶,۹۵۹ ۵
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۸۴,۹۱۵,۷۳۹) (۷۵,۴۲۸,۲۲۵) ۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۰,۷۴۶,۷۷۲ ۱۸,۸۴۲,۶۴۶ (۴۳)
جمع دارایی‌ها ۱,۸۵۶,۴۹۷,۶۵۶ ۱,۷۹۰,۳۵۴,۵۴۷ ۴ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۸۵۶,۴۹۷,۶۵۶ ۱,۷۹۰,۳۵۴,۵۴۷ ۴