لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :
English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس  نماد: وپسا   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  2,500,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در فرابورس ايران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس
شماره بند متن کامل بند
1صورت هاي سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396، طبق استاندارد "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها، با هيأت مديره شرکت است.
2درآمد خدمات پيش بيني شده براي سال مالي 1396 نسبت به سال 1395 افزايش قابل توجهي دارد که عمدتاً ناشي از پروژه هاي جديد شرکت پارت ماشين سازه پارس (سهامي خاص) و درآمد فروش ماشين آلات و لوازم متعلقه در شرکت اعتماد ماشين آپادانا (سهامي خاص) (هردو از شرکتهاي فرعي شرکت مورد رسيدگي) مي باشد. مبناي محاسبات درآمدهاي يادشده به نحو مناسب در اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکت سرمايه گذاري صنعت ساختمان پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام) افشا نشده است. ضمناً اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکت اعتماد ماشين آپادانا (سهامي خاص) (از واحدهاي تجاري فرعي شرکت مورد رسيدگي) در اواسط سال 1395 تهيه شده و مي بايست در پايان سال 1395 به روزرساني مي گرديد.
3بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، و با فرض تحقق درآمدهاي پيش بيني شده اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بالا، صورت هاي سود و زيان پيش بيني شده مزبور، بر اساس مفروضات و به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارايه شده است.
4نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 28اسفند1395
توضیحات :
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه راهبرد پيام Keyhan Maham [Sign]8007881395/12/29 00:07:08
مدير موسسه راهبرد پيام Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] 1395/12/29 00:08:57