مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammadreza Tabeshakbari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/12 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، شرکت پارس خودرو ، سالن رمضان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران11665162736.36 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا(سهامي عام)20420537363.64 %
جمع320857000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا بادکوبهء هزاروهء  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر آخوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيروس شجاعي برجوئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مرکزتحقيقات نوآوري سايپا100331اصلیمحمدرضا تابش اکبري0042594731عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سايپا11331اصلیاحمد ربيعي6159375636عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت بازرگاني سايپا يدک89295اصلیداريوش گل محمدي0620039094نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اصلیعليرضا وظيفه1930659334عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا10346اصلیحسين شهرياري5309850562رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۳,۴۱۲)
تعدیلات سنواتی
(۱۳,۱۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲۶,۵۴۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۶,۵۴۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳۳,۵۲۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۳,۵۲۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۳,۵۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۲۰,۸۵۷
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مرکزتحقيقات نوآوري سايپاحقوقی100331اصلی
شرکت سايپاحقوقی11331اصلی
شرکت بازرگاني سايپا يدکحقوقی89295اصلی
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقی142220اصلی
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقی10346اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ندارد