icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
بين المللي ساروج بوشهر
سرمایه ثبت شده:
900,000
نماد:
ساروج
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269459
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بين المللي ساروج بوشهر

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بين المللي ساروج بوشهر (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بدليل عدم دسترسي به ارزش منصفانه خالص دارايي‌هاي شرکت فرعي در زمان تحصيل، بر خلاف استانداردهاي حسابداري، حقوق اقليت بر اساس ارزش دفتري دارايي‌هاي شرکت فرعي و نه بر اساس ارزش منصفانه در تاريخ تحصيل محاسبه گرديده و در نتيجه سرقفلي ناشي از تلفيق نيز بر اساس ارزش دفتري محاسبه و در صورت‌هاي مالي تلفيقي اعمال شده است و همچنين برآورد مناسبي از عمر مفيد سرقفلي و نيز آزمون کاهش ارزش جهت سرقفلي و سرمايه‌گذاري بلند مدت شرکت اصلي در سهام شرکت فرعي صورت نگرفته است.
5. سرفصل پيش دريافتهاي گروه (يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 42،488 ميليون ريال مانده سنواتي شرکت ميدل ايست مي باشد که علي رغم اقدامات و مکاتبات انجام شده تا تاريخ اين گزارش تسويه نگرديده است. بدليل نبود اطلاعات کافي، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از مورد فوق براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت بين المللي ساروج بوشهر (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. طبق يادداشت‌ توضيحي 4-13 صورت‌هاي مالي، بر اساس برگ‌ تشخيص صادره، ماليات عملکرد سال 1393 شرکت اصلي بالغ بر 28،718 ميليون ريال و همچنين ماليات عملکرد سالهاي 1393 الي 1395 شرکت فرعي جمعا بالغ بر مبلغ 24،181 ميليون ريال تعيين گرديده که بدليل عدم قبول هزينه¬هاي برگشتي توسط واحد امور مالياتي و طرح موضوع اعتراض در مراجع ذيصلاح، ذخيره اي در حساب‌ها منظور نشده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال 1395 و سال مورد گزارش شرکت‌هاي اصلي و فرعي، با توجه به معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم شرکت اصلي و زيان تاييد شده سنوات قبل و نيز پيش پرداختهاي مالياتي شرکت فرعي، ذخيره اي در حساب‌ها منظور نشده است. که نتيجه آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مقامات مالياتي ارزش افزوده مي باشد.
8. بشرح يادداشت توضيحي 4-1-5 صورت‌هاي مالي، سرفصل دريافتني هاي غيرتجاري گروه و شرکت اصلي شامل مبلغ 155،231 ميليون ريال اعتبار مالياتي جهت سنوات 1392 الي 1395 و سال مالي مورد گزارش مي باشد که از مبلغ مذکور بالغ بر 35،143 ميليون ريال مربوط به سالهاي 1392 و 1393 قطعي و مورد تاييد اداره امور مالياتي قرار گرفته و مابقي سنوات در حال رسيدگي مي باشد که نتيجه آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات مالياتي مي باشد.
9. بشرح يادداشت‌ توضيحي 1-1-14 صورت‌هاي مالي، طبق مصوبه شماره 40299 به تاريخ 1396/03/25 بانک ملي شعبه فردوسي، موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، بابت تبديل بدهي صندوق ذخيره ارزي به معادل ريالي به نرخ زمان دريافت تسهيلات، مبالغ 414،538 ميليون ريال و 115،710 ميليون ريال به ترتيب از بهاي تمام شده و استهلاک انباشته ماشين آلات برگشت شده است. طبق بند 3 مصوبه مذکور چنانچه شرکت تا تاريخ 1396/12/28بدهي اعلام شده را تسويه ننمايد، استفاده از مزاياي مذکور امکانپذير نمي باشد. با توجه به تعديل ياد شده سود خالص گروه از مبلغ 152،797 ميليون ريال به مبلغ 268،507 ميليون ريال افزايش يافته است.
10. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-12 منعکس شده، مبلغ 153،648 ميليون ريال از سرفصل پرداختني هاي غيرتجاري که در سالجاري از حساب تسهيلات مالي دريافتي به اين حساب منتقل شده است، مربوط به وجوه پرداختي از محل وجوه اداره شده طرح هدفمندي يارانه¬ها طي سال¬هاي گذشته مي-باشد که تا اين تاريخ تسويه نشده و طي نامه مورخ 1396/06/08بانک ملي شعبه مستقل فردوسي مبني بر درخواست تسويه بدهي مذکور، شرکت با توجه به افزايش چند برابري سوخت (مازوت) در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها درخواست بلاعوض بودن مبلغ مذکور و حمايت از توليد داخلي نموده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي نحوه تسويه تسهيلات مذکور منوط به تعيين تکليف و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح مي باشد.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-2-2 صورت‌هاي مالي درج گرديده، با توجه به تغيير سال مالي از 29 اسفند ماه به 30 آذرماه در سال مالي قبل، ارقام مربوط به سال مالي قبل به صورت نه ماهه از 1395/01/01تا 1395/09/30به عنوان اقلام مقايسه اي ارائه شده است. لذا اقلام مندرج در صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي مربوط قابليت مقايسه با دوره مشابه قبل را ندارد.
12. بشرح يادداشت توضيحي 2-11 صورت‌هاي مالي، براساس قراردادهاي اجاره به شرط تمليک بابت تحصيل عرصه شش دانگ زمينهاي محدوده سايت 2 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، علي¬رغم پرداخت کل ثمن معامله توسط شرکت اصلي و فرعي و همچنين عدم انجام تعهدات توسط منطقه ويژه جهت احداث پل و جاده دسترسي به کارخانه، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به استناد ماده 4 قراردادهاي مذکور، بابت جريمه ناشي از عدم پرداخت به موقع اقساط از شرکت‌ها مطالبه نموده است. با توجه به مراتب مذکور، تعيين تعديلات احتمالي بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش منوط به حصول توافقات نهايي با سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد.
13. بشرح يادداشت‌ توضيحي 2-30 صورت‌هاي مالي، حساب‌هاي شرکت اصلي بر اساس بخشنامه سازمان تامين اجتماعي (مبني بر رسيدگي به آخرين سال مالي) مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. همچنين به موجب برگ اعلام بدهي سازمان تأمين اجتماعي، بدهي شرکت فرعي بابت حق بيمه هاي تکليفي سالهاي 1387 لغايت 1394 به مبلغ 8،160 ميليون ريال تعيين شده که شرکت نسبت به مشمول نمودن حق الزحمه هاي خدماتي انجام شده توسط خود اشخاص (به تنهايي) و قراردادهاي مربوط به حراست اسکله، انبار مواد ناريه و خدمات گذرنامه شناورها که توسط اشخاص تحت پوشش بيمه¬هاي خاص انجام شده، در مراجع ذيصلاح اعتراض نموده، لذا ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. که تعيين تعديلات مربوط در اقلام صورتهاي مالي منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مقامات سازمان تامين اجتماعي مي باشد. -اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 13 مشروط نشده است.

14. مفاد ماده 33 اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل اولين جلسه هيئت مديره حداکثر يک هفته بعد از انتخاب توسط مجمع عمومي عادي ، رعايت نشده است.
15. در رابطه با تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1395/11/24،اقدامات صورت گرفته توسط هيئت مديره در خصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 7، 8، 12 و 18 اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مورد گزارش صورت گرفته و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
17. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
18. مفاد چک ليست رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهاداردر موارد زير رعايت نشده است: 1-18)مفاد بند يک ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشا صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 2-18)مفاد بند سه ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشا صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه (31/06/1396). 3-18)مفاد ماده 9 دستورالعمل در خصوص افشا متني از صورتجلسه مورد تاييد هيئت رئيسه حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عادي سالانه. 4-18)مفاد ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارائه صورت جلسه مجمع عمومي ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به اداره ثبت شرکتها و نيز افشا آگهي ثبت شرکتها ظرف يک هفته پس از ابلاغ آن. 5-18)مفاد ماده 13 دستورالعمل در خصوص افشا فوري اطلاعات مهم رويدادهاي موثر بر فعاليت تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد (تغيير در اعضاي هيئت مديره).
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميت در خصوص عدم اجراي مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‌هاي قابل اجرا در شرکت، برخورد نشده است

24بهمن1396
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان انديش آگاه
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آرمان انديش آگاه Farhad Mosaffa [Sign]8110761396/11/25 14:24:54
مدير موسسه آرمان انديش آگاه Ramin Jahangiri [Sign] 1396/11/25 14:27:19