مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Keramati [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت پارس - نماد: شنفت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/10/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/11/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنعت نفت وگاز پرشيا شرکت توسعه صنعت نفت وگاز پرشيا 252925مرتضي يوسفيمرتضي يوسفي3990299336عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ملي ايرانشرکت سرمايه گذاري ملي ايران23206محمد ابوئي اردکانغلامرضا سليماني اميري2060537584رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت گروه توسعه انرژي تدبيرشرکت گروه توسعه انرژي تدبير--------مجتبي حسني سعديمجتبي حسني سعدي2992094072نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت شيميائي مدبران شيميشرکت شيميائي مدبران شيمي267616علي کرامتيعلي کرامتي1652769374عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت توسعه حفاري تدبيرشرکت توسعه حفاري تدبير429205حميدرضا خليليحميدرضا خليلي4899050097عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
حميدرضا خليلي