مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/16  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 100,315 میلیون ریال به‌مبلغ 867,764 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 767449 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/06/11 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد