مشخصات
اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1394/12/15 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 1,000,000,000 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 0 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/02/25 لغایت تاریخ 1395/02/25  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
115-814-2157597-1سينابلوار کشاورز
 
امضا کنندگان: [ Ali Dehaghin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد