مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بانک خاورميانه - نماد: وخاور
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/05/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 5,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1395/06/13 لغایت تاریخ 1395/08/11  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
100711040707072172خاور ميانهبخارست
 
امضا کنندگان: [ Parviz Aghili Kermani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد