مشخصات
امضا کنندگان: [ Bahman Dejakam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/04/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1394/07/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت شهاب توشهشرکت شهاب توشه158280بهمن دژاکام بهمن دژاکام 0043896200عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي صنايع
سرمايه گذاري پارس توشه سرمايه گذاري پارس توشه 32768محسن عسگري آزاد محسن عسگري آزاد 0039631400نایب رئیس هیئت مدیرهموظفقوق ليسانس سيستم ها
بازرگاني پارس شيد بازرگاني پارس شيد 29436کامبيز نصيري ابريشم چي کامبيز نصيري ابريشم چي 2594110019عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
شهاب شيشه شهاب شيشه 170265مسعود پور سلطان محمدي مسعود پور سلطان محمدي 1465148205عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت صنايع
صنعتي پارس خزر صنعتي پارس خزر 12934هوشنگ دادوش هوشنگ دادوش 0040998134رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
بهمن دژاکام