مشخصات
امضا کنندگان: [Hasan Amiri Henzaki [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1396/09/14 درمحل  سالن همايش معلم واقع در تهران خيابان ولي عصر بالاتر از تقاطع ميرداماد سمت چپ جنب آموزش و پرورش منطقه 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 238820400.9 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران293923541.11 %
سيمان فارس و خوزستان1594512886.01 %
سرمايه گذاري دي 34377429812.96 %
سيمان سپاهان 37090693813.98 %
توسعه سرمايه و صنعت غدير112179505642.28 %
جمع204920197477.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن خوش پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي محمد بد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا گلشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد پايه دار ادرکاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توسعه سرمايه وصنعت غدير 135658سهامی عاماصلیاحمد پايدار اردکاني4449554000عضو هیئت مدیرهموظف فوق ليسانس
سيمان کردستان188اصلیمحمد رضا اولي0943353211عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري دي 267169سهامی خاصاصلیعلي توکلي2410866883نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سيمان سپاهان 14617سهامی عاماصلیحسن خوش پور0045595577رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيمان فارس و خوزستان4081سهامی عاماصلیحميدرضاگلشاهي 4591283976عضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۷۰,۰۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۳۷,۱۰۵)
تعدیلات سنواتی
۵۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۳۶,۵۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۳۶,۵۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۰۶,۵۵۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۰۶,۵۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۰۶,۵۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۵۳,۵۶۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد