مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سايپا ديزل - نماد: خکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 درمحل  شرکت کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سپه145816900.55 %
ساير سهامداران147877720.56 %
شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص)35754593913.57 %
شرکت توسعه گستر برنا (سهامي خاص)36374450013.8 %
شرکت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص)36890055514 %
شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان (سهامي خاص)37374450014.18 %
جمع149330495656.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا حيدري کرد زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي شيدايي نرميقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يعقوب محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدحسين عظيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص)332201اصلیمحمدرضا زارعي0061521310عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان (سهامي خاص)389372اصلیمحمد هادي نوري0041645741نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص)163217اصلیبهرام سبزواري1911081731عضو هیئت مدیرهموظفدکتري حسابداري
شرکت توسعه گستر برنا (سهامي خاص)10101835127اصلیرسول شيرزاد0052068838رئیس هیئت مدیرهموظف
روح اله گلشن اميرحسيني0602331927اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲,۲۳۳,۶۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۸۶۰,۲۸۶)
تعدیلات سنواتی
۲۸,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳,۰۶۵,۶۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۴۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۳۵,۷۱۳
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.