مشخصات
امضا کنندگان: [ Jafar Rahmanzadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان هرمزگان - نماد: سهرمز


معرفی/ تغییر مدیر عامل

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
مهدي باشتي