لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: پلي اکريل ايران  نماد: شپلي  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 3,570,979 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/03/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره پلي اکريل ايران
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني تعديل شده تلفيقي گروه و شرکت اصلي پلي اکريل ايران (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه )1396بر مبناي عملکرد دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31/3/1396 )همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده ، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است.
2به شرح يادداشت توضيحي 1-2-2 همراه اطلاعات مالي آتي مورد گزارش، پيش بيني سود وزيان شرکتهاي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (سهامي عام) حسابرسي شده و خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر و فن گستر پلي‌اکريل به صورت حسابرسي نشده در محاسبات تلفيق لحاظ شده است. مضافاً صورت پيش بيني سود زيان مرتبط با 3 شرکت فرعي ديگر و همچنين شرکت فرعي پلي کم هلند مورد تلفيق قرار نگرفته است.
3بشرح مندرج در بند 6 اين گزارش و با توجه به مبلغ 400 ميليارد ريال تامين مالي صورت گرفته از محل تخصيص تنخواه‌گردان هيأت حمايت از صنايع، شرکت متحمل هزينه مالي مرتبط با آن خواهد بود که اطلاعاتي در خصوص نرخ تسهيلات و منابع تخصيص در دسترس نمي باشد، لذا آثار مالي مورد ياد شده در صورت سود زيان پيش بيني پيوست در نظر گرفته نشده است .
4براساس مفاد توافقات با تعدادي از مشتريان، شرکت در مقابل دريافت 266 ميليارد ريال و مقدار 830ر2 تن مواد اکريلو‌نيتريل مکلف به تحويل مقدار 9730 تن محصول بوده است. از آنجا که وجوه نقد و مواد اوليه دريافتي ياد شده در سالهاي قبل براي انجام ساير تعهدات استفاده شده و لذا موجودي نقد و مواد اوليه جهت اجراي تعهدات در شرکت وجود ندارد وهمچنين با عنايت به افزايش 100% نرخ خريد مواد مذکور، ايجاد ذخيره جهت ايفاي تعهدات ياد شده ضرورت دارد، ليکن ذخيره لازم در اين خصوص در صورت سود و زيان پيش بيني پيوست در نظر گرفته نشده است .
5بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات،اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنايي معقول براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکت اصلي فراهم نمي کند . بعلاوه به نظر اين موسسه به استثناي موارد مندرج در بند هاي 2 الي 4 فوق، صورت سود زيان پيش بيني تعديل شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
6بموجب نامه شماره 17583 مورخ 23/5/1395 وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، کارخانه پلي اکريل ايران در اجراي " بند ج ماده 2 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور مصوب خرداد ماه 1343"، بطور موقت تحت پوشش هيأت حمايت از صنايع قرار گرفته و در اجراي ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون ياد شده مبلغ 400 ميليارد ريال بعنوان تنخواه گردان به کارخانه تخصيص يافته که تا پايان سال مالي 1395 مبلغ 200 ميليارد ريال و در آبان ماه 1396 نيز مبلغ 200 ميليارد ديگر از محل اعتبار ياد شده در اختيار تنخواه گردان مديران اجرايي منتخب هيئت مزبور قرار گرفته است. وجه دريافتي سال قبل درجهت پرداخت يک و نيم ماه حقوق معوق کارکنان شرکت و راه اندازي خط توليد پلي استر و مبلغ دريافتي سال جاري نيز عمدتاً جهت خريد مواد اوليه اکريلو نيتريل بکار گرفته شده است . لازم به ذکر اينکه مطابق مفاد ماده 8 قانون مذکور و ماده 24 آيين نامه اجرايي آن، هيئت حمايت از صنايع مي‌بايست طي شش ماه از تاريخ شروع به اداره موقت، گزارش جامعي از وضع اقتصادي، مالي فني کارخانه را به وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه و مشخص نمايد که اداره کارخانه به وضع فعلي يا با شرايطي که پيشنهاد مي نمايد مقرون به مصلحت است يا خير و در صورتيکه ادامه کار به مصلحت نبوده و انجام شرايط پيشنهادي نيز به تشخيص وزير ميسر نباشد، وزير امور اقتصادي و دارايي گزارش هيئت را در هيئت وزيران جهت اتخاذ تصميم مطرح خواهد ساخت. تا تاريخ تنظيم اين گزارش اطلاعات و مدارکي دال بر تهيه و ننظيم گزارش جامع ياد شده به اين موسسه ارائه نشده است .
7تعهدات تحقق يافته شرکت بابت حقوق و مزاياي معوق کارکنان تا تاريخ تنظيم اين گزارش براي مدت دوازده ماه مي‌باشد که منابع تامين مالي و نحوه پرداخت آن در ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده پيوست لحاظ نشده است .
8با توجه به عملکرد شش ماهه شرکت و نيز وجود محدوديت شديد در تامين نقدينگي، در صورت سود و زيان پيش بيني شده مقدار توليد معادل 4% ظرفيت عملي و مقدار فروش نيز 64% کمتر از سال مالي قبل در نظر گرفته شده است. همچنين پيش بيني نتايج عمليات شرکت اصلي منجر به شناسايي مبلغ 294 ريال زيان به ازاي هر سهم (سال مالي قبل 296 ريال زيان ) شده است .
9نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويداد هاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 22آذر1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي رازدار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رازدار Hamid Reza Forouzan [Sign]8006021396/09/25 13:26:53
مدير موسسه رازدار Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign]8004881396/09/25 14:24:40