icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
گوهران
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
6599101
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 402092 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲۰,۳۰۶ ۱۳,۱۸۲ ۵۴ پرداختنی‌های تجاری ۷۳۱,۹۸۰ ۳۵۳,۹۷۲ ۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۲,۳۳۰,۸۴۲ ۲,۴۲۱,۵۷۵ (۴) پرداختنی‌های غیرتجاری ۱,۰۸۶ ۱,۱۸۱ (۸)
دریافتنی‌‌های تجاری ۱۹۱,۸۵۹ ۱۷۴,۲۴۶ ۱۰ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۲,۹۸۲ ۱,۲۴۰ ۱۴۰ سود سهام پرداختنی ۹۷۸ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۳۷۲ ۳۶۴ ۲ تسهیلات مالی ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۲,۵۴۶,۳۶۱ ۲,۶۱۰,۶۰۷ (۲) پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۸۰۳ ۴۳۳ ۸۵ جمع بدهی‌های جاری ۷۳۴,۰۴۴ ۳۵۵,۱۵۳ ۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۹۲۹,۷۹۲ ۴۰۴,۶۲۷ ۱۳۰ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۸۹۸ ۳۱۰ ۱۹۰ پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۹۰,۳۳۱ ۹۱,۴۳۸ (۱) تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۴۱ ۲۱۹ ۱۴۷
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۰۲۱,۸۲۴ ۴۹۶,۸۰۸ ۱۰۶ جمع بدهی‌های غیرجاری ۵۴۱ ۲۱۹ ۱۴۷
جمع بدهی‌ها ۷۳۴,۵۸۵ ۳۵۵,۳۷۲ ۱۰۷
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۹۳,۷۹۹ ۱۶۹,۷۲۱ ۱۴
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۶۳۹,۸۰۱ ۵۸۲,۳۲۲ ۱۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۲,۸۳۳,۶۰۰ ۲,۷۵۲,۰۴۳ ۳
جمع دارایی‌ها ۳,۵۶۸,۱۸۵ ۳,۱۰۷,۴۱۵ ۱۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳,۵۶۸,۱۸۵ ۳,۱۰۷,۴۱۵ ۱۵