مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Esmaeili [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 درمحل  اردبيل-خيابان دانشگاه-ضلع جنوبي درياچه شورابيل-مجتمع توريستي کوثر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا10000 %
تامين مسکن نويدايرانيان200000.02 %
ساير سهامداران جزء324400.03 %
شرکت فروشگاه زنجيره اي رفاه500000.05 %
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير1664540.17 %
سرمايه گذاري ايرانيان2345230.24 %
تامين مسکن نوين5000000.52 %
سرمايه گذاري عمران فارس10000001.04 %
سازمان عمران جلفا17602761.83 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين48074365.01 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران3952327741.17 %
جمع4809540650.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سياوش جروند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کريم دوه لي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عزيزعلي لرستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 122539اصلیجهانگير کنعان پور1465666631رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 226900اصلیمير اسداله موسوي سادات6019665828عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت تامين مسکن نوين189860اصلیمحمدغلامي0071435964عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان191206اصلیعزيز علي لرستاني6479721454عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري ايرانيان203772اصلیاحدپروين زاده 1380843261نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۴۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۰۶,۶۱۶)
تعدیلات سنواتی
(۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۰۶,۶۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰۶,۶۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۹۷,۱۷۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹۷,۱۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹۷,۱۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۶,۰۰۰
احراز ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران حقوقی122539اصلی
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين حقوقی226900اصلی
شرکت تامين مسکن نوينحقوقی189860اصلی
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيانحقوقی191206اصلی
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پوياحقوقیسهامی خاص10103282172اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد