مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehdi Hosainzadeh Emam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ليزينگ ايرانيان - نماد: وايران(ذوايران)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/03/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/05/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودروشرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو148586مصطفي خان کرميمصطفي خان کرمي0055505171عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت ايران خودرو(سهامي عام)شرکت ايران خودرو(سهامي عام)8353محمدعلي مهديجومحمدعلي مهديجو2063986924نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ايرانيان(سهامي خاص )شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ايرانيان(سهامي خاص )234825علي اصغرسرائي نياعلي اصغرسرائي نيا1580711499رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)227124امير هوشنگ شيخ زين الدين امير هوشنگ شيخ زين الدين 0035552468عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت خدمات مشاوره اي حامي ايرانيانشرکت خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان10102950917فاقد نمایندهمير صالح سيد زاده اقدم 1580542451عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي