مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت لعابيران - نماد: شلعاب
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 160,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 60,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/12/22 لغایت تاریخ 1397/02/21  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
701688023تجارتدانشگاه شيراز
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد