مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک خاورميانه - نماد: وخاور
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/05/28 درمحل تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) سالن همايش تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
امضا کنندگان: [ Parviz Aghili Kermani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد