مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Barzin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1396/07/24 درمحل  سايت پتروشيمي گلستان واقع در شهرستان آق قلا - سه راهي گميشان   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 32156290.68 %
شرکت بازرگاني کام ياب کام گلستان 59948991.27 %
شرکت پترودشت گلستان351225417.43 %
بانک صادرات ايران6041655412.77 %
جمع10474962322.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  الطفات کامياب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يداله وفايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فاطمه جهانشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت بازرگاني کام ياب کام گلستان (سهامي خاص)3095اصلیالطفات کامياب6029671375رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت آروند بناي ورکان(شرکت زرين باف کام گلستان (سهامي خاص))4051اصلیمحمد رضا رضا شاطري2031454323عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري اقتصادکارآمدگلستان6644اصلیناد علي نوچمني2122342374عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بانک صادرات ايران3833اصلیمحمد رضا کريم 0569752817عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت خدماتي فني صنعتي و بازرگاني پترودشت گلستان6333اصلیيداله وفايي4590415437نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :