لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو  نماد: خگستر  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 1,500,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
شماره بند متن کامل بند
1صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي تعديلي گروه و شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 اسفندماه 1395 طبق استاندارد ً رسيدگي به اطلاعات مالي آتي ً مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آن با هيئت مديره شرکت است .
22- بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که برخلاف فرض منعکس دريادداشت توضيحي 1-2-2، نرخ هاي اعمال شده براي فروش محصولات به شرکت ساپکو و خريد قطعات از شرکت مذکور درخصوص شرکتهاي مهرکام پارس و محورسازان ايران خودرو براساس آخرين نرخ هاي جاري درسال 1395 نمي باشد. تعديل لازم از اين بابت منجر به افزايش زيان پايه هرسهم منعکس درصورت سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي تعديلي خواهد گرديد که تعيين ميزان دقيق آن براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.
33- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، مؤثر بر زيان پايه تلفيقي هرسهم، صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است .
44- نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 18دی1395
توضیحات :
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شهود امين "Hassan Hajian [Sign] "8002251395/10/22 16:49:06
مدير موسسه شهود امين "Mohammad Safa Dehghan [Sign] "8110121395/10/22 16:57:12