مشخصات
امضا کنندگان: [Hasan Amiri Henzaki [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت ليزينگ ايرانيان - نماد: وايران(ذوايران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/03/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/03/11 درمحل  سالن همايش شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايراشخاص 243083992.43 %
شرکت گسترش تجارت وسرمايه ايرانيان 620000006.2 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان 10400130010.4 %
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو24323299724.32 %
شرکت ايران خودرو34345730434.35 %
جمع77700000077.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن محمدي پلارتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا عباس زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر قرباني عليکلايه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو148586اصلیمصطفي خان کرمي0055505171عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت ايران خودرو(سهامي عام)8353اصلیمحمدعلي مهديجو2063986924نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ايرانيان(سهامي خاص )234825اصلیعلي اصغرسرائي نيا1580711499رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)227124اصلیامير هوشنگ شيخ زين الدين 0035552468عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت توليدي و صنعتي گوهرفام 75442اصلیمير صالح سيد زاده اقدم 1580542451عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
۴۶۶,۴۱۵
۱۰۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
(۲۹۹,۳۰۴)
(۶۴)
سود (زيان) ناخالص
۱۶۷,۱۱۱
۳۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۲۴,۸۳۹)
(۲۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۴۲,۲۷۲
۹
هزینه های مالی
۰
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۴,۰۲۰
۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۶۸,۷۳۲
۳۶
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۱۵,۰۲۴
۴۶
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۱۵,۰۲۴
۴۶
مالیات
(۱۰,۶۶۴)
(۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۰۴,۳۶۰
۴۴
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۲
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۱۵
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۰۴
۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۰۴,۳۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۲۵,۰۳۷
تعدیلات سنواتی
(۱۷,۱۱۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۰۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۱۲,۲۸۲
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۲,۲۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودروحقوقی148586اصلی
شرکت ايران خودرو(سهامي عام)حقوقی8353اصلی
شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ايرانيان(سهامي خاص )حقوقی234825اصلی
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)حقوقی227124اصلی
شرکت خدمات مشاوره اي حامي ايرانيانحقوقی10102950917اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد