مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:دلايل اصلاح اطلاعيه بشرح ذيل مي با شد : افزودن اطلاعات مديرعامل شرکت جناب آقاي منصور پورزرين به اطلاعات ارسال شده در تاريخ 97/07/01
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه بهمن - نماد: خبهمن

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/05/01 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت فن پردازان بهمن شرکت فن پردازان بهمن 231718يوسف جوانگروهيوسف جوانگروه0036840777عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
شرکت سرمايه گذاري انديشه فرداشرکت سرمايه گذاري انديشه فردا239513محمد ضرابيانمحمد ضرابيان0054581044عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مواد
شرکت سرمايه گذاري توسعه انرژي هور شرکت سرمايه گذاري توسعه انرژي هور 239511حميد رضا منجي حميد رضا منجي 4323353251رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت اجرايي
شرکت بازرگاني تجاري آذرآبادگان ماد پارت ارس شرکت بازرگاني تجاري آذرآبادگان ماد پارت ارس 3499بيوک عليمرادلومرتضي شفيعي0050092596نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي مکانيک
شرکت ويسمن موتورشرکت ويسمن موتور461729منصور پورزرينمنصور پورزرين0040704300عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت بازرگاني با گرايش مالي


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
منصور پورزرين