مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 درمحل  سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک به نشاني: اتوبان تهران - کرج، ضلع غربي استاديوم آزادي، هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات پشتيباني مهر19701151283.41 %
سازمان بيمه سلامت ايران20331677233.52 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي22751525723.94 %
ساير سهامداران1001108038017.32 %
دولت جمهوري اسلامي ايران1058862037318.32 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت2311999985740 %
جمع4999813603386.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رضا موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد فلاحتيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد عيسي يکتا عرباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
حجت اله صيدي4280466920اصلیعضو هیئت مدیرهموظفدکتري
مجتبي لشکربلوکي0069301614اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
غلام سوري3979474836اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
پرويز مقدسي0034752668اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
رضا صديق4500163875اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۵,۸۷۸,۷۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)
تعدیلات سنواتی
(۵,۸۴۱,۰۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۹,۵۴۹,۴۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۹,۵۴۹,۴۷۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۵,۴۲۸,۲۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۲۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۷,۸۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حجت اله صيديحقیقی4280466920اصلی
غلام سوريحقیقی3979474836اصلی
پرويز مقدسيحقیقی0034752668اصلی
رضا صديقحقیقی4500163875اصلی
ارسلان فتحي پورحقیقی1371854793اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,500,000 16,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.