مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بانک خاورميانه - نماد: وخاور
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/10  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 5,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 1000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1396/10/06 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Parviz Aghili Kermani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد