مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Safavi Nejad [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت صنايع بهداشتي ساينا - نماد: ساينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1395/11/18 درمحل  سالن هگمتانه هتل المپيک واقع درضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي بلواردهکده المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پاکسان(سهامي عام)10000 %
شرکت گلتاش(سهامي عام)10000 %
شرکت مرواريد هامون(سهامي خاص)10000 %
شرکت آلي شيمي قم(سهامي خاص)10000 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر (سهامي عام)33400 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام)33400 %
سايرسهامداران 7887810.79 %
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي خاص)8219954282.2 %
جمع8299900383 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد دودانگه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داراب وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي شبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي صفوي نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي خاص)1010275769اصلیمحمدرضاهمتي6369716049نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت پاکسان (سهامي عام )1010036498اصلیمجتبي افرندخليل آباد0492650896عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت گلتاش﴿سهامي عام﴾1026024457اصلیسيدکمال الدين محمدي 0492952949رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت مرواريد هامون(سهامي خاص)1086023919اصلیعلي صفوي نژاد2091818615عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت آلي شيمي قم (سهامي خاص)1086096454اصلیحبيب احساني نيا3379901962عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲,۹۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶,۰۷۹
تعدیلات سنواتی
(۱۵,۴۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰,۵۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴,۵۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۷,۵۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۵,۹۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲,۹۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۳۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,500,000 6,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 800 690 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت. 2- صورتهاي مالي شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ 1395/09/30 صورت و زيان وصورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مذکور مورد تصويب مجمع قرارگرفت و مقررشد از خالص سود سالجاري شرکت به مبلغ 32978 ميليون ريال مبلغ 23000 ميليون ريال ﴿خالص به ازاي هرسهم 230 ريال﴾ با رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد و باقي مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالي بعد منظور شود. 3-اختيار تعيين ميزان حق الزحمه عضو مشترک هيات مديره درکميته حسابرسي داخلي و اعضاي آن به هيات مديره تفويض و حق الزحمه رئيس کميته حسابرسي هرماه 6/000/000ريال تعيين شد.