مشخصات
امضا کنندگان: [ Jafar Rahmanzadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان هرمزگان - نماد: سهرمز

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/04/03  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/07/23 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميدشرکت مديريت سرمايه گذاري اميد183650محمدحسين ايرانمنشمحمدحسين ايرانمنش2991409101عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت ليزينگ اميدشرکت ليزينگ اميد229556جعفر رحمان زادهمهدي باشتي 4268918280نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري سپهشرکت سرمايه گذاري سپه85207سيد محمود افصح حسيني سيد محمود افصح حسيني 0042566940رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت چاپ ونشر سپهشرکت چاپ ونشر سپه78484داريوش بذريداريوش بذري3256185207عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار (سهامي خاص)شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار (سهامي خاص)1156حسن اصغر زادهحسن اصغر زاده5184916493عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
مهدي باشتي