مشخصات
امضا کنندگان: [ Mojtaba Frounchi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/10/30 شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/02/30 درمحل  سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در خيابان شهيد تقوي(کوشک) کوچه شهيد انوشيرواني پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پريفاب12740 %
ساير سهامداران 1384960.03 %
شرکت سيمان هگمتان23611320.57 %
مديريت توسعه گوهران اميد30450000.74 %
شرکت سرمايه گذاري اميد19405107347.04 %
شرکت سيمان تهران20796907750.42 %
جمع40756605298.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصرت اله توکل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي فرونچي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيمان تهران4503اصلیمجتبي فرونچي2790397074عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
پريفاب12803اصلیمهدي اميني يکتا0043229451رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مديريت سرمايه گذاري اميد1026اصلیعبداله پرندوار4250508013عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مديريت توسعه گوهران اميد241570اصلیمحسن نجم زاده0532827015نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيمان هگمتان74545اصلیبهمن ده بزرگي2295994144عضو هیئت مدیرهموظف فوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۵۵,۴۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۹,۸۲۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۹,۸۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۴,۸۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۹۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۵۰,۴۵۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۵۰,۴۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۵۰,۴۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۷۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۱۲,۵۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد بررسي گرديد