icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
فرآورده هاي سيمان شرق
سرمایه ثبت شده:
180,000
نماد:
کفرآور
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269556
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/05/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره فرآورده هاي سيمان شرق

1. 1-ترازنامه شرکت فرآورده‌هاي سيمان شرق (سهامي عام) در تاريخ 30 بهمن ماه 1395 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، که توسط هيات مديره تهيه و تاييد شده، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 4زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. 3-در تهيه صورتهاي مالي دوره مالي منتهي به 30بهمن ماه 1395،هزينه ناشي از تاخير در پرداخت اقساط تسهيلات (وجه التزام پيش بيني شده در قرارداد دريافت تسهيلات از بانک)، که طبق محاسبات به عمل آمده برابربا 5.017 ميليون ريال بوده، شناسايي نشده است.
4. 4-از آن جايي که سوابق مستندي در ارتباط با مقابله و تطبيق حساب في مابين با 4 فقره از مشتريان عمده (شرکت‌هاي رافع نگار، سازه پايدار قرن ، سازمان عمران شهرداري و سيد حميد حسيني مندرج در جدول يادداشت 2-4 صورت‌هاي مالي) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و مضافا قطعيت و چگونگي وصول مانده حسابهاي دريافتني وپيش پرداخت هاي انتقالي از سنوات قبل ، جمعا به مبلغ 3.260 ميليون ريال براي اين موسسه مشخص نگرديده، انجام پاره‌اي از رسيدگي هاي مورد نياز براي اظهارنظر درخصوص لزوم يا عدم لزوم شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش مجموع مطالبات فوق، براي اين موسسه مقدور نشده است.

5. 5-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي اثر مورد مندرج در بند3 وبه استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 تعديل نشده است. 6-همان طور که در يادداشت2-17 صورت‌هاي مالي مندرج است، سرمايه شرکت در طي دوره مورد گزارش از 100.000 ميليون ريال به 180.000ميليون ريال افزايش يافته است. اين در حاليست که زيان انباشته شرکت برابر 25/1 برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت شده و سرمايه در گردش شرکت کماکان منفي مي باشد. براين اساس نظر هيأت مديره شرکت را به تدوين برنامه هاي لازم، جهت خروج شرکت، از اين شرايط جلب مي نمايد.
7. 7-به شرح توضيحات يادداشت 2-2-4 صورت‌هاي مالي، در ازاي استرداد مبلغ 22.000 ميليون ريال چکهاي وصول نشده شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز، سرقفلي يک باب واحدتجاري واقع در مجتمع گردشگري پديده شانديز مشهد، طبق تفاهمنامه فيمابين، به شرکت واگذار و شرکت نيز سرقفلي مذکور را به شرکت رافع نگار واگذار نموده است. ليکن براساس تفاهمنامه مذکور قطعيت معامله منوط به امضاي قرارداد تکميلي واگذاري حق سرقفلي گرديـده که تاکنـون عملي نشـده است.
8. 8-به موجب مندرجات يادداشت‌هاي 1-5 و 1-9 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و کالا و دارايي‌هاي ثابت فاقد پوشش بيمه اي مناسب در برابر حوادث مي‌باشند.

9. 9-مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار(دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان، مصوب 3/5/1386) در موارد زير رعايت نشده است: 1-9- بند3 ماده 7 درخصوص ارائه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 3 ماهه، حسابرسي نشده تا 30 روز بعد از پايان مقاطع مزبور. 2-9- بند 6 ماده 7 درخصوص ارائه برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد. 3 -9- ماده 10 درخصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت‌ها ظرف 10 روز. 4-9-بند 5 ماده 13 قسمت الف در خصوص تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل ناشر مبني بر افشاي فوري رويداد.
10. 10-در رعايت اجراي مقررات مندرج در دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس، مفاد رديف‌هاي 18، 26 الي 28 و 42 چک ليست در خصوص به روز آوري ساختار سازماني با توجه به تغييرات ايجاد شده در شرکت (کاهش عمده تعداد کارکنان در طي سنوات قبل تا کنون)، شناسايي ريسک‌هاي تجاري شرکت، ارزيابي، تجزيه و تحليل آن‌ها و تصميم گيري بر اساس ريسک‌هاي شرکت رعايت نگرديده است.

29فروردین1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Naser Sangsar Yazdi [Sign]8003991396/01/31 23:44:50
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Shojaei [Sign]8004241396/01/31 23:48:50
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741396/01/31 23:56:40