مشخصات
امضا کنندگان: [ Hassan Haseltalab [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/29 شرکت کارخانه چيني ايران - نماد: کچيني

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1395/10/20 درمحل  کيلومتر 13 جاده مخصوص کرج - شرکت کاشي ايرانا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنيادمستضعفان13271090.79 %
سايرينکمتراز 5درصد19764321.18 %
شرکت سرمايه گذاري سپه 57315903.43 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران126500007.57 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا8351450050 %
جمع10519963162.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرضا جديد ساز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  منيره مشهدي رمضانعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جواد کيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مازيار شهرياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان 1893اصلیمجيد عسکريان0049961470عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس علوم اجتماعي
مادرتخصصي مالي سرمايه گذاري سينا211900اصلیسيدجواد کيا2619608120عضو هیئت مدیرهموظفليسانس اقتصاد
گسترش پايا صنعت سينا78804اصلیحسن حاصل طلب0872580326نایب رئیس هیئت مدیرهموظفمهندسي تکنولوژي نساجي
رضا آقا محمدي0050009648اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
رضا کريمي4322760112اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
- فروش سهام سرمايه گذاري در ساير شرکتها - فروش اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول - ساير مواردي که در صلاحيت مجمع فوق باشد.