icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري استان بوشهر
سرمایه ثبت شده:
18
نماد:
وبوشهر( وبوشر )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46499006
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري استان بوشهر

1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 22 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارۀ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت هاي توضيحي شماره 4 و 5 صورت هاي مالي، از بابت بالغ بر 8/17 ميليارد ريال مطالبات راکد و منقول از سال هاي گذشته (موضوع مشارکت در پروژه هاي مختلف و سودهاي شناسايي شده در آن ارتباط)، صرفا معادل 5/5 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها لحاظ گرديده است. هر گونه تعديل لازم حساب ها در اين ارتباط سود سال مالي مورد گزارش را متأثر خواهد نمود.
5. به شرح يادداشت هاي توضيحي شماره 6 و 9 صورت هاي مالي، طبق مندرجات مواد 4 و 5 قرارداد شماره 5672/2/88 مورخ 24/08/1388 ، 3238/2/89 مورخ 12/04/1389 ، 13813/40 مورخ 28/05/1392 و 157 مورخ 14/01/1392 منعقده با سازمان خصوصي سازي، ثمن فروش سهام شرکت ها توسط آن سازمان، از محل سود هاي آتي و هرگونه عوايد سهام شرکت، به مدت 10 سال قابل استهلاک مي باشد. همچنين ضمن آنکه کل سهام موضوع قرارداد، در وثيقه سازمان مزبور بوده، سهام ياد شده معادل اقساط تسويه شده، قابل خروج از وثيقه و تحويل به خريدار (شرکت مورد رسيدگي) مي باشد. 1-5- طبق مفاد ماده 3 قراردادهاي اشاره شده در بالا، ثمن معامله سهام واگذار شده بالغ بر 6.389 ميليارد ريال تعيين گرديده، (که با افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير، به مبلغ 6.830 ميليارد ريال افزايش يافته) است. به ازاي تعهدات ياد شده در بالا: الف – حسب اعلام شرکت هاي سرمايه پذير، سود سهام متعلق به شرکت مورد رسيدگي، تا پايان سال 1394، جمعا بالغ بر 2.895 ميليارد ريال بوده، که کلا ، به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (که پرداخت هرگونه سود تا سقف اقساط سررسيد شده را ممنوع دانسته) به حساب خزانه واريزشده و يا درحال واريز مي باشد. ب – بر اساس مفاد تبصره يک ماده 4 قراردادهاي ياد شده، " مبلغ 762 ميليارد ريال تخفيف دو دهک، در صورتي اعمال خواهد شد که خريداران سهام از مشمولين دو دهک پايين درآمدي جامعه باشند". شايان ذکر آنکه تخفيف ياد شده از تعهدات مورد بحث شرکت وضع گرديده است. 2-5- همچنين، به موجب مفاد تبصره 3 ماده 4 قرارداد منعقده با سازمان خصوصي سازي، " قيمت سهام تعدادي از شرکت هايي که به صورت غير قطعي واگذار شده اند، پس از عرضه در سازمان بورس و کشف قيمت براي شرکت هاي بورسي و مصوبه هيأت واگذاري براي شرکت هاي غير بورسي ملاک ثمن قطعي معامله خواهد بود". در اين ارتباط، شواهدي دال بر هر گونه تغيير لازم قيمت ها براي شرکت هاي واگذار شده غير قطعي، به رؤيت نرسيده است. با توجه به مراتب گفته شده در بالا، هرچند بخشي از ثمن معامله پرداخت گرديده، ليکن چگونگي "تسويه باقي مانده اقساط تسويه نشده و نيز آزاد سازي سهام مورد بحت از وثيقه و تحويل آن ها به خريدار (شرکت مورد رسيدگي)"، در زمان مقرر براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. پاسخ تأييديه ارسالي جهت سازمان خصوصي سازي و نيز شرکت هاي سرمايه پذير با مانده حساب جمعا به مبلغ 3.889 ميليارد ريال، تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده ، ضمن آنکه شرکت هاي سرمايه پذير صنايع آب صبا و توليد برق شيروان با مانده حساب سرمايه گذاري به ترتيب 648 و 243 ميليارد ريال، سهامداري شرکت مورد رسيدگي را منتفي دانسته اند. (شايان ذکر آنکه، به موجب شواهد موجود – اطلاعيه ارسالي سازمان خصوصي سازي به کليه استان ها که به شرکت مورد رسيدگي واصل نشده است - سهامداري شرکت مورد رسيدگي در شرکت هاي پايانه هاي نفتي ايران، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و توزيع گاز ايران (هلدينگ) جمعا به مبلغ 987 ميليارد ريال نيز منتفي شده است). با توجه به مراتب گفته شده، تعيين آثار مالي هر گونه تعديلات لازم حساب ها در اين ارتباط ( که سرفصل حساب هاي "سرمايه گذاري هاي بلند مدت" و "حساب هاي پرداختني بلند مدت" را متأثر خواهد نمود) و نيز اظهار نظر نسبت به هر گونه "تغييرات سرمايه" و همچنين "سودهاي توزيع شده احتمالي" شرکت هاي سرمايه پذير خارج از بورس اوراق بهادار، از مقطع واگذاري تا مقطع گزارشگري، براي اين مؤسسه ميسر نبوده و مستلزم دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و نتايج عمليات و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. فرآيند رسميت اعضاي هيأت مديره منتخب مجمع عمومي عادي مورخ 30/10/1394 صاحبان سهام، تا کنون تکميل نگرديده و تأييد صلاحيت سه تن شخص حقيقي معرفي شده توسط اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره، براي عضويت درهيأت مديره شرکت، از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نشده است. با توجه به مراتب گفته شده و با عنايت به مفاد ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت، اعضاي هيأت مديره منتخب مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 20/4/1392 که مراتب در روزنامه رسمي شماره 20104 مورخ 19/12/1392 به اطلاع عموم رسيده، کماکان مسئول اداره امور و امضاي ذيل صورت هاي مالي شرکت مي باشند.
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص معرفي نمايندۀ شخص حقوقي عضو هيأت مديره .
9. 2-9- مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر ارايه گزارش فعاليت و صورت هاي مالي شرکت حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.
9. 3-9- مفاد مواد 31 و 32 اساسنامه، در خصوص تعيين صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکيل مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت يک ماه، جهت تکميل اعضاي هيأت مديره،
9. 4-9- پي گيري هاي شرکت در جهت اجراي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30/10/1394 صاحبان سهام، در ارتباط با موارد گفته شده در بند 4 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 22 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است، ليکن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره در بارۀ فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت هاي غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده نزد سازمان به شرح زير است: 1-12- مفاد مواد 3، 7 (بندهاي 3 و4) و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان (مصوب 3/5/1386). 2-12- مفاد مواد 28، 43 و 49 اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان (مصوب 10/6/1386).
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

22دی1395
موسسه حسابرسي دش و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دش Miltan Ivan Karimian [Sign]8001071395/10/22 18:07:40
شريک موسسه دش Seyed Hossein Arab Zadeh [Sign]8005281395/10/22 18:10:16
مدير موسسه دش Behrooz Daresh [Sign]8002871395/10/22 18:13:06