مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/12/15  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/03/11 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Ali Dehaghin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد