مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Dehaghin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/01/18 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/12/26 درمحل  قانوني شرکت واقع در خيابان کريمخان زند، (جنب پارک بهجت آباد) خيابان گلابي، پلاک 12، طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سينا65622852610.94 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي227609680537.93 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس306147002351.02 %
جمع599379535485.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي ردايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا زمان ياد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808اصلیغلامحسين عرب حسن خاني4591036634عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن 49356اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
موسسه بنياد علوي385اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به   و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارسحقوقی272808اصلی
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقی211900اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقی1983اصلی
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص480658اصلی
شرکت ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص429795اصلی


سایر موارد:
مورد ندارد