مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت زامياد - نماد: خزاميا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/21  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/05/22 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سايپاشرکت سايپا11331عليرضا بادکوبه هزاوهءعليرضا بادکوبه هزاوهء0532926331رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
توسعه صنعتي نيوان ابتکارتوسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اردشير امينياردشير اميني3251669338عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سايپايدک شرکت سايپايدک 89295محمد زارع پور اشکذريمحمد زارع پور اشکذري4432225610نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاقالبهاي بزرگ صنعتي سايپا71094فرزاد غزائيفرزاد غزائي0053859741عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري سايپاشرکت سرمايه گذاري سايپا10346حسين هشترودي محموديحسين هشترودي محمودي1600803059عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجو ارشد


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد زارع پور اشکذري