مشخصات
شرکت ماشين سازي اراک - نماد: فاراک
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 467030 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1397/06/04 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد