مشخصات
امضا کنندگان: [ Bahman Dejakam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/10 درمحل  تهران ميدان فردوسي خيابان سپهبدقرني نرسيده به خيابان سميه پ 49   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين 5668490.35 %
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه 14359479488.64 %
جمع14416164388.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي هوشنگ دادوش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد محمدصادق آل ياسين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حسين ماهرو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي بهمن دژاکام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت شهاب توشه158280سهامی خاصاصلیبهمن دژاکام 0043896200عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي صنايع
سرمايه گذاري پارس توشه 32768سهامی عاماصلیمحسن عسگري آزاد 0039631400نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس سيستم ها
بازرگاني پارس شيد 29436سهامی خاصاصلیکامبيز نصيري ابريشم چي 2594110019عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
شهاب شيشه 170265سهامی خاصاصلیمسعود پور سلطان محمدي 1465148205عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت صنايع
صنعتي پارس خزر 12934سهامی عاماصلیهوشنگ دادوش 0040998134رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۱,۸۳۲,۶۳۰
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۱,۵۳۲,۶۷۲)
(۸۴)
سود (زیان) ناخالص
۲۹۹,۹۵۸
۱۶
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۱۳۴,۴۷۴)
(۷)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۴,۷۵۸
۰
جمع هزینه ها
(۱۲۹,۷۱۶)
(۷)
سود (زیان) عملیاتی
۱۷۰,۲۴۲
۹
هزینه های مالی
(۱۹۵,۳۸۱)
(۱۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۰۶,۳۰۵
۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۸۱,۱۶۶
۴
مالیات بر درآمد
۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۸۱,۱۶۶
۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۸۱,۱۶۶
۴
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۰۵۱
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۵۰۱
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۵۰۱
۰
سرمایه
۱۶۲,۰۰۰
۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۱,۱۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۴,۹۶۶
تعدیلات سنواتی
(۶,۸۸۴)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۴۳,۷۴۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
(۹۴,۶۴۷)
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱۰,۸۶۱
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۳۲,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۷۸,۴۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
فراز مشاور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 8,500,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 1,666 970 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-------